Huurvoorwaarden

loading

KUR HESAPLA

Algemene Huurvoorwaarden
Algemene huurvoorwaarden 

Het contract wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene huurvoorwaarden, Calypso verhuurt aan de huurder het voertuig beschreven onder rubriek “elementen van het voertuig”.
Het feit van het ondertekenen van het onderhavige contract verbindt zowel de huurder als zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder. 

1. Terbeschikkingstelling van het voertuig 
Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld op het huurcontract of het leveringsdocument hetwelk de staat van het voertuig omschrijft, erkent de huurder dat hij het voertuig ontvangen heeft waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien is van de volledige uitrusting, olie- en andere vloeistofreservoirs, reservewiel, autoaccessoires en boorddocumenten die vereist zijn door de reglementering. Alvorens dit contract te ondertekenen zal de huurder persoonlijk het voertuig inspecteren, kan hij het rijgedrag van het voertuig gedurende een korte tijd testen op de parking van Calypso en zal hij er op nazien dat zijn opmerkingen worden opgenomen op het leveringsdocument.
Indien de huurder tijdens de huur een mechanisch probleem zou vaststellen dat niet ontdekt op het ogenblik van de testrit, zoals hierboven vermeld, dan houdt hij onmiddellijk op het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de Calypso teneinde overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (b.v. terugbrengen van het voertuig, het immobiliseren van het voertuig in afwachting van de komst van een mecanicien, ...). Bij gebreke hiervan is de huurder verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig in dergelijke staat. 

De verhuurder is niet verantwoordelijk noch opzichtens de huurder noch opzichtens derden voor schade hetwelk het gevolg is van een voertuig behept met een gebrek.

2. Besturing van het voertuig 
a) Het voertuig moet bestuurd worden door de huurder en/of aangeduidde bestuurder mits het naleven van de rijverplichtingen voortvloeiend uit dit contract en mits betaling van het supplement bepaald in het contract. 
De huurder en/of de aangeduidde bestuurder dient een geldig of minstens het vereiste rijbewijs te hebben dat erkend wordt door Türkije en hetwelk ten minste 12 maanden oud is. Rijbewijzen in andere dan het Romeins alfabet dienen vergezeld te zijn van een internationaal rijbewijs.
b) Behoudens andere beperkingen of uitzonderingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 21 jaar zijn. 
c) Opzichtens de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract.
d) In de hypothese dat het voertuig werd toevertrouwd of werd bestuurd door een niet aangeduidde bestuurder in het contract dan verliest de huurder het voordeel van de beperkingen van aansprakelijkheid dewelke hij onderschreven heeft. 

3. Gebruik van het voertuig en verplichtingen van de huurder
3.1. 
de huurder is gehouden het gehuurd voertuig in goede staat terug te bezorgen op de afgesproken datum en plaats. De verplichting van teruggave is een resultaatsverbintenis; de huurder staat derhalve in voor alle schade als gevolg van de verdwijning van het voertuig en/of het totaal of gedeeltelijk verlies van het voertuig hierinbegrepen de kosten van terugname en gebruikdsderving behalve wanneer hij aantoont dat de schade het gevolg is van een geval van overmacht of vreemde oorzaak of als hij de overeenkomst van beperking van aansprakelijkheid heeft ondertekend. De totale waarde van het voertuig is op eenvoudig verzoek beshikbaar in de burelen van Calypso. 

3.2.
Op straffe aansprakelijk te worden gesteld opzichtens de verhuurder, verbindt de huurder er zich toe het voertuig te gebruiken als een goede huisvader meer bepaald : 
a) Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name maar niet beperkend opgesomd, inzake verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kosten verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding begaan, zijn te zijnen laste. 
b) Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren. 
c) Tijdens het rijden geen gebruik maken van toestellen zoals een walkman, tablets, smartphone of gsm zonder handenvrij systeem, enz..
d) Het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk overeen, maar enkel bij wijze van voorbeeld, dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen; het gebruik van het voertuig voor het duwen of trekken van eender welk voertuig of aanhangwagen; het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers al dan niet tegen vergoeding, het gebruik van het voertuig voor koerierdienst. 
e) Enkel aangepaste brandstof te gebruiken, regelmatig het peil van olie-, koel- en ruitenwisservloeistoffen te controlereng) Geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
f) Het voertuig niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen. 
g) Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het voertuig aan te brengen. 
h) Het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken. 
i) De ramen van het voertuig dicht te doen en de deuren te vergrendelen met een sleutel, zelfs wanneer men de wagen slechts voor een zeer korte duur verlaat; de documenten van het voertuig en het huurcontract niet in het voertuig te laten liggen.  

4 de aansprakelijkheid van de huurder .

4.1.
De huurder verliest automatisch de voordelen van de beperking van aansprakelijkheid in de volgende gevallen :
a)overtreding van één van de verplichtingen vermeld in artikel 3.2 hierboven.
b)nalatigheid van de huurder bij aangifte van een ongeval.
c)Wanneer de huurder het voertuig toevertrouwd aan een niet gemachtigde derde; hij staat in alle omstandigheden alleen in voor alle schade en/of verdwijning van het voertuig om welke redenen ook.

4.2.
In alle gevallen van verdwijning en/of vandalisme, zal de huurder onmiddellijk klacht neerleggen bij de lokale federale politie en aan de verhuurder een kopie van het proces-verbaal mededelen.
In geval van diefstal zal hij bovendien onmiddellijk de sleutels en de documenten van het voertuig bezorgen aan de verhuurder.
4.3. Dekking glasbraak 
Wanneer de huurder bij het ondertekenen van het contract de waarborg genaamd “WDW” onderschrijft, dan is hij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor beschadiging van de voorruit of andere glasbraak. 


5. Teruggave van het voertuig

5.1.
Het voertuig dient terug gegeven te worden op de dag en plaats afgesproken met de verhuurder behalve bij verlenging of wijziging uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. Bovendien en rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de huurder zich ertoe het voertuig om te ruilen voor een voertuig van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de verhuurder. Indien de huurder op de gestelde dag niet overgaat tot de wissel van het voertuig, dan houdt de verhuurder zich het recht van de huurder vergoeding te vorderen voor de financiële schade die het gevolg is van de weigering tot omruiling of van de laattijdige omruiling. 

5.2. 
Het voertuig dient geparkeerd te worden op de parking voorbehouden voor Calypso of op de plaats aangeduid door deze laatste.
De teruggave van het voertuig met reservoirs alsook van alle sleutels, banden, documenten, werktuigen, accessoires en uitrusting - dit is geen volledige lijst – gebeurt enkel aan de balie van een Calypso huuragentschap, in handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder op de plaats en datum zoals overeengekomen en aangeduid in het contract en dit tijdens de openingsuren van de kantoren. Geen enkele andere wijze van teruggave van sleutels en voertuig is toegelaten. De huurder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, is verantwoordelijk opzichtens de verhuurder in geval van schade aan of verdwijning van het voertuig. De huurder dient zijn persoonlijke voorwerpen uit het voertuig te halen.Calypso is niet aansprakelijk voor eventuele verdwenen voorwerpen dewelke de huurder in het voertuig achterliet.

5.3.
Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder heeft medegedeeld overeenkomstig artikel 6, zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave van het voertuig, de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegensprekelijk onderzoek van het voertuig teneinde de eventuele schade aan de carrosserie of de mechanica vast te stellen. Een proces-verbaal van teruggave zal opgesteld worden met als enig doel eeneerste vaststelling van deze schade zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de procedure voorzien bij schadegeval. Indien geen proces-verbaal van tegensprekelijke teruggave is opgesteld , komen partijen overeen dat de huurder hiertoe de opdracht geeft aan de verhuurder. Indien de huurder niet akkoord gaat met het verslag van de verhuurder, dan beschikt hij over 8 dagen om een tegensprekelijke expertise in werking te stellen. De door de huurder aangestelde deskundige dient het voertuig te onderzoeken binnen de acht dagen en binnen de 15 dagen na zijn aanstelling een verslag op te stellen.

5.4. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt, mits een voorafgaande verwittiging en ontslaat hij hierbij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke terugname, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde waarvan de bewijslast rust op de huurder.

6.Ongevallen
In geval van ongeval, verbindt de huurder er zich toe alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder te behartigen, en met name: 
- de namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen schriftelijk te verzamelen; 
-zijn eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen; 
- het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren;
- onmiddellijk politie of de gendermarie te verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gewonden zijn; 
- het aanrijdingsformulier in te vullen en onmiddellijk op te sturen naar: Calyspo rent a car. 
- het voertuig onmiddellijk naar de verhuurder te brengen teneinde een expertise te kunnen uitvoeren overeenkomstig § 2 hierna. 
De huurder die zich niet schikt naar deze voorwaarden verliest het voordeel van de beperking van zijn aansprakelijkheid conform naargelang de geconstateerde nalatigheid.
Ingeval van ongeval, belangrijke schade of afwezigheid van beperking van aansprakelijkheid van de huurder, zal 

7. Betaling 
Indien de wagenhuur loopt over een tijdspanne van minstens 30 dagen, verbindt de huurder zich ertoe bij teruggave van het voertuig of ten laatste bij ontvangst van iedere maandelijkse factuur , de volgende bedragen contant te betalen: 
a) Het bedrag van de huur, berekend volgens het geldende tarief en gebaseerd op het aantal huurdagen alsook op het aantal afgelegde kilometers bepaald aan de hand van de kilometerteller. 
b) Alle facultatieve posten die de huurder onderschreven zou hebben bj het ondertekenen van het contract, de wettelijk toepasbare btw. 
c) Het bedrag van de veroorzaakte schade, desgevallend beperkt in de gevallen overeenkomstig artikel 5 van het contract. Zelfs in het geval aansprakelijkheid, is de huurder gehouden tot betaling van de repatriëringskosten overeenkomstig de facturen betreffende de reële blootgestelde kosten alsmede de dossierkosten ten bedrage 
Indien de huurder betaalt in een andere munt dan deze gebruikt door Calypso, dan zal een wisselkoers worden toegepast op basis van het tarief van Citibank verhoogd met 4% voor de dienst.
o) Het ondertekenen van de dienst pechverhelping (Road Safety Net) stelt de huurder vrij van het betalen van herstel- of slepingskosten, ten gevolge van een lekke band, verlies van sleutels, defecte batterij of verkeerde benzine. De kosten verbonden met het rijvaardig maken van het voertuig blijven ten laste van de huurder.

8. Contractuele wijziging 
Elke wijziging van de bepalingen en voorwaarden van onderhavig contract dewelke niet schriftelijk is vastgelegd, zal als onbestaand en zonder gevolg worden beschouwd. 

schrijf je in voor nieuwsbrief 5999 TL 'gunstige prijs ежемесячно
    Tesisler cad. No:469 Aksu, Antalya Turkey+90 537 988 73 16info@calypsorentacar.com
    © 2021 calypsorentacar.com
    whatsapp

    Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. U gaat akkoord met het gebruik van cookies.

    X